POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom sa rozumie Winners Lízing, s.r.o., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava IČO 46 355 839 v zmysle čl. 4 ods. 7 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“). Spracúvanie osobných údajov sa riadi Nariadením GDPR a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „Zákon o ochrane osobných údajov“). Spracúvanie osobných údajov sa riadi aj podľa osobitného predpisu zákona č.186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov.

Prehlásenie Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej osoby (DPO/ZO) spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke www.winnersgroup.eu/oou/dcery.html a/alebo v sekcii Ochrana osobných údajov zverejnila všetky povinné a užitočné informácie nachádzajúce sa v zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb. Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť telefonicky na: 02/ 210 259 83, emailom: informacie@osobnyudaj.sk alebo priamo na webovej stránke externej zodpovednej osoby: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/46355839/. V prípade, že dotknutá osoba sa nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie možné prevziať v papierovej podobe v sídle prevádzkovateľa, na jednotlivých pobočkách alebo priamo u Sprostredkovateľa.

Práva dotknutej osoby

Podľa zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení má dotknutá osoba právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa spoločnosti Winners Lízing, s.r.o. vyžadovať: